Rekisteriseloste

Takaisin etusivulle

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Toiminimi Virve Raittinen, Y-tunnus 235516-3

Yhteystiedot

Tuularinkatu 3 A 3

33300 Tampere

044 3052 792

virve@raittinen.net

www.raittinen.net

Yhteyshenkilö

Virve Raittinen

Rekisterin nimi

Toiminimi Virve Raittisen asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilastietoja kerätään asiakassuhteen ylläpitämiseksi (ajanvarauksiin liittyvät asiat) sekä hoidon suunnittelua ja seurantaa varten.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

- Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä,

- laki potilaan asemasta ja oikeuksista,

- terveydenhuoltolaki ja

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista.

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, alkutilanne, hoitoajat, annettu hoito, havainnot asiakkaan tilasta sekä muut tiedot, joilla on merkitystä hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tietojen kerääminen

Tiedot kerätään alkuhaastattelussa asiakastietokorttiin, jota täydennetään hoitojen aikana tehtyjen havaintojen ja keskustelujen perusteella. Tietoja ei tallenneta sähköisiin järjestelmiin.

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietojen säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä tai 12 vuotta hoidon päättymisestä.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään lukituissa tiloissa ja valvonnan alaisena Toiminimi Virve Raittisen tiloissa.

Rekisteriseloste päivitetty 25.5.2018